Máy đo huyết áp Omron

Máy đo huyết áp Omron - Thương hiệu số 1 thế giới

Máy đo huyết áp bắp tay

Sản phẩm siêu cao cấp

 • Máy đo huyết áp HEM-7300HEM-7300
 • Máy đo huyết áp HEM-7080HEM-7080
 • Máy đo huyết áp HEM-7320HEM-7320sản phẩm mới
 • Máy đo huyết áp HEM-7221HEM-7221
 • Máy đo huyết áp HEM-7322HEM-7322sản phẩm mới
 • Máy đo huyết áp HEM-7211HEM-7211
 • Máy đo huyết áp bắp tay JPN1JPN1

Sản phẩm cao cấp

 • Máy đo huyết áp HEM-7200HEM-7200
 • Máy đo huyết áp HEM-7130HEM-7130sản phẩm mới
 • Máy đo huyết áp HEM-7203HEM-7203

Sản phẩm thông dụng

 • Máy đo huyết áp HEM-7117HEM-7117
 • Máy đo huyết áp HEM-7121HEM-7121sản phẩm mới
 • Máy đo huyết áp HEM-7111HEM-7111

Sản phẩm tiết kiệm

 • Máy đo huyết áp HEM-8712HEM-8712sản phẩm mới
 • Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động HEM-4030HEM-4030 (Máy đo huyết áp bắp tay bán tự động)
 • Máy đo huyết áp HEM-7120HEM-7120sản phẩm mới

Sản phẩm dành cho bệnh viện, phòng khám

 • Máy đo huyết áp HEM-7201HEM-7201
 • Máy đo huyết áp HEM-7113HEM-7113

Máy đo huyết áp cổ tay

Sản phẩm siêu cao cấp

 • Máy đo huyết áp HEM-6052HEM-6052
 • Máy đo huyết áp HEM-6221HEM-6221sản phẩm mới

Sản phẩm cao cấp

 • Máy đo huyết áp HEM-6200HEM-6200
 • Máy đo huyết áp HEM-6131HEM-6131sản phẩm mới

Sản phẩm thông dụng

 • Máy đo huyết áp HEM-6203HEM-6203
 • Máy đo huyết áp HEM-6111HEM-6111
 • Máy đo huyết áp HEM-6121HEM-6121sản phẩm mới
Thu nhỏ